Bildningsnämndens ordförande ger sin syn på Hallen

Sedan 2010 har kommunen drivit ungdomsgården Hallen. Tanken med verksamheten var att det skulle bli en samlingsplats för alla kommunens ungdomar i åldern 16-20 år. Så blev det tyvärr inte. Idag ser vi att de ungdomar som kommer till Hallens öppna verksamhet är nästan uteslutande av utländsk härkomst. Givetvis är det bra att den målgruppen har en samlingsplats för att umgås men integrationen i Hallens verksamhet är liten. Det tycker vi är en olycklig utveckling och en utveckling som vi vill förändra. Ett mål i vår politiska vision är att främja integration och det är där vi vill göra prioriteringar. Utifrån de verksamhetsanalyser som har gjorts så kan vi se att Hallen inte fungerat som en verksamhet för integration och man tror inte att det kommer förändras.

En konsekvensanalys har gjorts och den visar på farhågor varav de mest oroande är att kriminalitet och droganvändning skulle öka i Motala. Givetvis finns den risken men att tro att många av Hallens ungdomar skulle bli kriminella och börja nyttja droger för att de inte har någon fritidsgård, det känns märkligt och utpekande mot den målgruppen som idag vistas på Hallen. Vi tar dock dessa farhågor på allvar. Socialförvaltningen kommer återinföra fältarbetare som kan arbeta proaktivt på stan. Alla ungdomar går idag inte på Hallen så stödet behövs vara mer flexibelt. Vi kommer också undersöka vilka andra möjligheter vi kan ge till ungdomar i Motala. Vi vill hitta lösningar som skapar integration och bygger ett sammanhållet Motala. Vi vill hitta lösningar som är attraktiva för alla kommunens ungdomar. Kanske finns den lösningen i de många föreningar som finns idag? Kanske kan kulturskolan fånga upp en del av de ungdomarna? Kanske behöver kommunen hitta en annan verksamhet? Vi kommer ta reda på det och presentera lösningar.

Givetvis handlar vårt beslut även om ekonomi, att påstå något annat vore en lögn. För att kunna finansiera skolan, äldreomsorgen och välfärden som en helhet måste vi prioritera. Vi har redan tvingats effektivisera skolan och förskolans verksamhet och under de kommande åren ser vi inte att det ekonomiska läget i kommunen kommer förändras. Alla Sveriges kommuner går idag igenom ett stålbad och så även Motala. Vi ställs därför inför val som vi måste hantera. Vad ska vi prioritera? Det är inga lätta val men någon måste ta ansvar och göra det. Tidigare styre har inte tagit det ansvaret men vi ser att vi måste göra det, även om vi förstår att vi inte kommer bli populära. Alternativet är att urholka kommunens ekonomi och försätta oss i kris och den utvecklingen vill vi inte vara del av.

Vi står inför stora satsningar för att klara av skolverksamheten och vi ser att fram till 2030 kommer antalet unga i Motala öka med omkring 800 elever. Även den äldre delen av befolkningen ökar, samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen minskar. Det innebär att färre ska betala för en ökad välfärd och det ställer ökade krav på vår organisation. Vi sätter allt under lupp, avtal, upphandlingar, verksamheter och organisation. Vi måste prioritera och förändra och tyvärr är det så att vissa verksamheter inte längre kommer kunna rymmas under kommunens paraply. Så ser verkligheten ut.

Inom Bildningsnämnden har vi valt att satsa på de yngre barnen samt skola och förskola. Vi tror att det är där vi lägger grunden för ett fortsatt bra liv. Det innebär att annan verksamhet nedprioriteras men det är prioriteringar vi måste göra, allt annat vore oansvarigt.    

Slutligen vill vi säga att personalen på Hallen har gjort ett fantastiskt jobb. Deras insats under åren har varit utmärkt och vi hoppas att vi kan nyttja deras kompetens i ett annat sammanhang.

Mark Henriksson, Bildningsnämndens ordförande