En hoppfull framtid för Motala kommun

En hoppfull framtid för Motala kommun

Vi bor i en kommun full av möjligheter. Nuvarande majoritet med Socialdemokraterna i spetsen tar inte tillvara på den potential som finns. På flera områden går utvecklingen åt fel håll. Den senaste mandatperioden har skolresultaten sjunkit i botten och vi har sett början på en nedmontering av landsbygden. Integrationen har inte tagits på allvar och vi har en äldreomsorg i fritt fall. Motalamoderaterna tar problemen på allvar och ser en hoppfull framtid för Motala kommun.

Utbildning.
Landsbygd eller centralort – du ska alltid vara trygg i att det finns skolor med hög kvalitet inom rimliga avstånd. Skolan har ett tydligt huvuduppdrag och det är att garantera att varje elev får den kunskap som han eller hon behöver. I Motala kommun når 30 % av eleverna i årskurs tre och årskurs nio inte upp till godkänt i alla ämnen. Trenden måste brytas. Motalamoderaterna vill:

· Minska lärares och rektorers administrativa börda och pröva möjligheten till att anställa lärarassistenter och särskilja mentorskapet från lärarrollen.

· Arbeta för en stödverksamhet och elevhälsa som ger alla elever möjlighet att uppnå sin fulla potential, oavsett skola. Vill vi också utvärdera ett återinförande av SU-grupper.

Hela Motala ska leva – stad och landsbygd
Motalamoderaterna vill att hela Motala kommun ska leva, stad som landsbygd. Samhällsservice ska även komma kommunens mindre orter till del. Grundskola och möjligheten till äldreomsorg ska finnas inom rimliga avstånd. Det ska dessutom vara enkelt att ta sig till centrum. Goda parkeringsmöjligheter är grunden för en livskraftig stad. För att hela Motala kommun ska leva vill vi:

· Möjliggöra skolskjuts för alla elever på landsbygden

· Införa avgiftsfri tidsbegränsad parkering i Motala centrum

Integration
Motala är en kommun fullt av möjligheter, men samtidigt ingen kravlös gemenskap. Inom ramen för integrationen behöver vi ställa betydligt tydligare krav på den som kommit till Motala kommun för att bygga sig ett nytt liv här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egen försörjning. För en bättre integration föreslår vi:

· Mer samhällsorientering i SFI-undervisningen

· Språket är vägen in i samhället, därför ska alla lära sig svenska

Äldreomsorg
Motalamoderaterna vill att det ska vara tryggt att åldras i Motala kommun. Vi vill utforma omsorgen om våra medborgare på ett sätt som är bättre anpassad till nya generationer av människor som är vana vid valfrihet och hög flexibilitet. För att möta det ökade behovet av omsorg vill Motalamoderaterna satsa på välfärdsteknologi. För de personer där hemtjänst inte räcker till ska det finnas plats på äldreboende. Valfrihet är hörnstenen i Moderat politik och det är självklart att den äldre själv ska få möjlighet att avgöra vilket boende som ska bli ens nästa hem. Motalamoderaterna föreslår:

· Valfrihet i äldreomsorgen

· Välfärdsteknologi

Caroline Unéus (M)
Kåre Friberg (M)
Felix Widlöf (M)
Kaveh Moazzez (M)

 

Publicerad i MVT 24/4