Förtydligande: Alliansen vill satsa på stora förskoleenheter

Större förskoleenheter behöver inte påverka barnens vardag negativt om det görs på rätt sätt. I en förskola med exempelvis åtta avdelningar kan mindre enheter skapas där barnen vistas i små och trygga barngrupper, samtidigt som behörig personal och resurser som gemensamma ytor och kök kan nyttjas på ett mer hållbart sätt.

I dagens artikel i Motala Tidning citeras jag på ett sätt som jag vill kommentera. Artikeln i sin helhet: ”Alliansen vill satsa på stora förskoleenheter” är mycket bra och jag står bakom allt i artikeln men det är ett citat som jag vill förtydliga:

”Förra styret har en tydlig ambition att förskolorna skulle ligga nära barnens hem. Är ni beredda att öka avstånden?

– Vi har svårt att hitta personal och det är tufft ekonomiskt. Då kan vi behöva göra avvägningar. Om det innebär att några får åka några kilometer extra så får det bli så, säger Mark Henriksson.”

Citatet kommer från en längre intervju där vi diskuterade kompetensförsörjning och framtiden. Citatet rör förskolors situation på landsbygden där vi har svårt med kompetensförsörjning. Idag har vi en situation som är på gränsen till hanterbar och prognoser visar att det kommer bli ännu svårare med behörig personal till dessa förskolor. Vi för därför diskussioner om att koncentrera kompetensen till vissa enheter på landsbygden. Det skulle innebära att vissa förskolor som idag har problem med kompetensförsörjning får stänga och då får de barnen skjutsas en bit extra jämfört med idag, till närmaste förskola. Det skulle innebära att alla barn ges möjlighet att få pedagoger som genomgått en formell utbildning. Det är ett lagkrav vi har, att bemanna enheter med behörig personal och i framtiden ser vi inte att vi kommer klara av det med alla de små enheter som finns i Motala kommun. Så ser verkligheten ut. Om man som förälder har alternativen att skjutsa sina barn en bit extra till en förskola där det finns behörig personal, eller alternativt sätta dem i en förskola där det saknas, då skulle valet vara självklart för mig.

Tanken är liknande inom stadsgränserna men där blir avstånden något helt annat. Vi vill samla kompetensen i större enheter, på samma sätt som på landsbygden för att säkerställa en god miljö för barnen.

Men Motala tätort är inte så stort. Det kan handla om att vissa små förskolor får stänga och att vi bygger ut eller tillskapar nya enheter men det kommer inte bli frågan om att barnen skall transporteras kilometervis i tätort. Så stort är inte Motala stad.

Mark Henriksson (M)

Bildningsnämndens ordförande