Kulturskolans avgifter

Vi lägger nu fram förslag om att höja avgifterna för kulturskolans elever. Det stämmer och vi väljer att återgå till de avgifter som fanns 2017, innan statliga medel kom som kunde möjliggöra en sänkning av avgiften. Märk väl, att det var först då de statliga pengarna kom som det dåvarande styret valde att sänka avgiften. Innan dess var det mig veterligen inte en diskussion kring att sänka avgifterna.

Nu finns inte det bidraget längre. Vi kan inte heller använda pengarna från den statliga satsningen som är riktade mot kulturskolan. Vi får inte använda dem för att sänka avgiften eftersom vi redan en gång har gjort en sådan satsning. Det är problemet med riktade statsbidrag, kommunerna får inte bestämma själv hur de ska användas.

Våra alternativ är därför att antingen höja avgifterna på kulturskolan, till samma nivå som innan, alternativt så måste vi hitta finansiering inom någon annan verksamhet inom bildningsnämnden. Ska vi då ta bort en miljon från förskolan, skolan eller gymnasiet? Ska vi ta bort pengar från SFI? En miljon kronor räcker till ungefär två personal. Skall vi då ta bort två elevassistenter? Nej, vi vill inte det. Det är så ekonomin fungerar. Satsar vi på ett ställe måste pengarna tas från något annat. Vi har en begränsad ekonomi och under 2020 så måste vi i bildningsnämnden spara ytterligare 22 miljoner för att svara upp mot behoven av nybyggnation och ökat elevantal.

Vi i Alliansen resonerar att en stor del av de som går i kulturskolan har föräldrar som faktiskt har råd att betala avgiften. Vi ser även att andra aktiviteter inom kommunen har avgifter som liknar dem i kulturskolan och där är det aldrig någon diskussion om att vi skall subventionera avgifterna till 200 kronor. Det är inte möjligt med den ekonomi som kommunen har. Att ge en sådan subventionerad avgift till alla barn som är med i föreningar i Motala kommun (ungefär 6000) skulle innebära en satsning på 7-8 miljoner och det kan vi inte göra.

Vi vet dock att det finns många barn som inte har råd att vara med i föreningslivet och kulturskolan. Därför har vi valt att inrätta ett stipendium som skall möjliggöra för dessa barn att vara med. Det finns barn som är med i föreningar några träningar men när medlemsavgiften blir aktuell så flyttar de till nästa klubb, och nästa klubb. Vi vet att det kommer fram i skolan och på fritidsgårdar att det finns många barn som vill träna men som inte har råd. Personal vet vilka de är och tränare vet vilka de är. De barnen vill vi fånga upp och ge dem möjligheten att vara med. Hela ambitionen med det stipendium vi inför är att det inte skall vara utpekande. En grupp med sekretess kommer fånga in signaler från personal, tränare och pedagoger. De kommer sedan kontakta föräldrar och fråga om de vill få stöttning med träningsavgifter och annat för att möjliggöra detta. Ingen annan än förälder och personal kommer veta vilka barn som får den här hjälpen.

Det blir en riktad, effektiv satsning där de som verkligen behöver hjälpen skall få den. Att alla skall få en så låg avgift är inte effektivt, inte heller rättvist mot andra föreningar och det är inte rätt sätt att hushålla med vår ekonomi. Skulle vi göra det fullständigt rättvist och satsa 7-8 miljoner för alla föreningar, då skulle vi bli tvungna att spara in en siffra motsvarande 14-16 personal inom skolan. Jag tror inte att någon vill det.

Tyvärr valde Solidariskt Motala och Sverigedemokraterna att rösta ner vårt förslag om stöd till barnen i Kulturskolan. De tycker att vårt förslag om stipendiet ”fritid för alla” är så dåligt att de kategoriskt valt att rösta nej. Detta trots att vi redan har beslutat om att höja avgifterna till kulturskolan. Detta trots att vi inte har råd att sänka avgiften till alla föreningarna.

Jag tycker det är beklagligt. Vårt förslag var att stipendiet även skulle gälla för kulturskolan men den möjligheten är nu borta eftersom det röstades ner av oppositionen. Även om man inte gillar stipendiet så borde man ändå ha accepterat det och gett kulturskolan samma möjlighet som andra föreningar, men det gjorde inte oppositionen.

Vi skall nu gå vidare och se hur vi skall kunna hjälpa dem som verkligen behöver det, även inom kulturskolan. Generellt låga avgifter är inte bra. De flesta har råd att betala och skall göra det. De som inte har råd behöver däremot få hjälp med att komma in i Motalas rika förenings och idrottsliv.  

Mark Henriksson (M)

Bildningsnämndens ordförande