Motalas skolsituation måste förbättras

Måluppfyllelsen i Motalas grundskolor är idag inte acceptabel. Trenden har de tre senaste åren (2015-2017) varit neråtgående. Nästan 30% av eleverna i åk 3 och åk 9 når inte godkänt i alla ämnen och var femte elev blir inte behörig för gymnasieutbildning.

Många elever mår dåligt. Sedan det nuvarande rödgröna styret lade ner SU-grupperna har antal elever med problematiskt frånvaro nära fördubblats.

Resurserna inom kommunens skolor fördelas ojämlikt och tar inte hänsyn till det verkliga behovet. De stora skolorna premieras, vilket gör att de små skolorna får svårt att erbjuda ett tillräckligt stöd, speciellt till de barn som har det svårt. Så utformas inte en jämlik skola.

Elevhälsans resurser är otillräckliga för att möta de behov som råder idag. Det har lett till att ett förebyggande arbetssätt saknas, vilket också skolinspektionen kritiserat i sin senaste tillsyn.

Lärare hinner inte med att planera undervisningen utan alltför många ser hur tiden äts upp av uppgifter som andra kunde göra. Detta skapar stress och otillräcklighet vilket påverkar elevernas studiero och utbildningens kvalitet. 40% av eleverna i åk 9 upplever idag att de inte har studiero på Motalas skolor.

Det här är milt uttryckt oroande för elever, lärare och föräldrar och det nuvarande styret har inte lyckats vända trenden trots 8 år vid makten och en storsatsning på ESFA (En Skola För Alla). Vi Motalamoderater vill förändra skolan genom att:

  • Införa lärarassistenter för att ge lärarna möjlighet att återigen få fokusera på undervisning. När läraren får mer tid för undervisning kommer det att ge genomslag på elevernas hälsa och resultat. En stressad och överbelastad lärare hinner inte med att ta hand om alla elever.
  • Se till att resurserna fördelas efter de behov som finns. Alla skolor skall ha samma förutsättningar.
  • Underlätta rektorers administrativa arbete så att de kan fokusera på sitt huvuduppdrag. En rektors skyldighet och huvuduppgift är att vara en pedagogisk ledare men tyvärr har många inte tid till det.
  • Säkerställa en god styrning och ledning inom bildningsorganisationen vilket ger stora effekter för hela skolverksamheten. Från nämnd via förvaltning och rektorer till den enskilde läraren i klassrummet. Här måste vi i Motala bli avsevärt bättre.
  • Skapa en elevhälsa med tillräckliga resurser som medger ett förebyggande arbetssätt och som snabbt kan lokalisera problem och sätta in rätt åtgärder.
  • Undersöka om ett återinförande av speciella undervisningsgrupper är rätt väg att gå för att än mer säkerställa att alla elever får rätt stöd.

Under två mandatperioder har det nuvarande styret fattat beslut på bristfälligt underlag, där konsekvens- och riskanalyser saknats. Man har också visat en motvilja mot att söka enighet i politiska beslut. Motala behöver ett maktskifte.

Vi moderater vill verka för En Bra Skola För Alla, där alla Motalas barn och ungdomar får komma till sin rätt och utvecklas efter egen förmåga.

Tony Johansson (M), 2:e vice ordf Bildningsnämnden

Mikael Lindgren Palmgren (M), ledamot Bildningsnämnden

Mark Henriksson (M), ersättare Bildningsnämnden