Omsorgen behöver mer valfrihet

Idag blir vi i Motala kommun allt äldre och det är fantastiskt att så många får bli gamla. Den äldre generationen ställer högre krav på kvalitet, valfrihet och flexibilitet i äldrevården. Att vi blir fler äldre skapar också nya utmaningar. Det handlar bland annat om kontinuitet i bemanning av hemtjänsten och personal- och kompetensförsörjning.

De som arbetat och slitit ett helt liv och bidragit till vår gemensamma välfärd ska få de bästa förutsättningarna för en trygg omsorg med stor valfrihet. Vår utgångspunkt är att äldreomsorgen i Motala ska ta avstamp i att öka de äldres egenmakt och valfrihet.

Det krävs en kraftsamling för att möta utvecklingen i Motala kommun. Vi vet att det behövs nya äldreboendeplatser. Dels för att ersätta gamla, uttjänta platser, dels för att skapa fler platser. Motala kommun kan inte ensamt klara investeringarna. Motalamoderaterna vill släppa in andra aktörer att investera, dels för att höja kvalitén, dels för att öka valfriheten inom äldreomsorgen.

Dessutom behöver hemtjänsten utvecklas. Motalamoderaterna vill bland annat satsa på välfärdsteknologi. Modern teknik kan förbättra livskvaliteten för kommunens äldre. Ny digital teknik kan vara nyckelfri hemtjänst, nattkameror och bildtelefoni. Detta är exempel på hjälpmedel som gör att äldre kan klara vardagslivet bättre, öka de äldres integritet och självständighet samt bidra till trygghet i hemmet. Nya tekniska hjälpmedel kan emellertid aldrig ersätta de avgörande mänskliga kontakterna, utan ska ses som ett komplement.

En röst på Motalamoderaterna är en röst för bättre prioriteringar och för att skattepengar ska läggas på det som behövs mest i vår gemensamma välfärd.

 

Ewa Wellenstam (M)