Vill du vara med och utveckla Motala?

Anmäl dig till en visionsgrupp!

Nu startar vi upp sju visionsgrupper inom Moderaterna i Motala kommun. Visionsgrupperna kommer arbeta med att ta fram nya idéer om hur kommunens verksamheter ska utvecklas under de kommande åren. Arbetet ska resultera i konkreta förslag till vårt kommunala valmanifest inför valet 2022. Anmäl dig till sammankallande för respektive grupp!

Visionsgrupper

Företagande & arbetsmarknad

Företagande som i sin tur genererar arbetstillfällen är ju en av grundbultarna i samhället! I Motala har det tidigare funnits några stora företag som varit navet i samhället. Den strukturen är i stort borta nu. Men ur denna tradition har småföretagandet och entreprenörsandan vuxit fram! Detta är något positivt och som ska premieras från alla håll. Företagande är en hjärtefråga för Moderaterna. Små företag i nätverk med kommunen, Tillväxt Motala gymnasieskolan mm. Arbetsmarknaden, inte minst i kombination med integration och utbildning är heta frågor som ska få lösningar. Mötesplats om detta är i denna grupp! Välkommen!

Philip Assarsson
pa@forsbecks.se

Samhällsbyggnadsutveckling

Vill du bidra till fler bostäder och företag i hela Motala kommun och statsutveckling i Motala Centrum? Vi fortsätter på den inslagna vägen i vision 2022 med nya synpunkter, idéer och utmaningar i samhällsbyggnadsutvecklingen med mottot att ”hela Motala kommun ska leva”. Vi kommer arbeta mycket digitalt och göra studiebesök utomhus. Välkommen!

Caroline Unéus
caroline.uneus@motala.se

Social hållbarhet

Den sociala hållbarheten handlar om att skapa ett samhälle där alla människor får sina rättigheter respekterade. Social hållbarhet är viktigt för att bygga upp ett demokratiskt samhälle. Samhället har förändrats över tid och hänger ihop med befintliga värderingar, uppfattningar och normer. Moderaterna i Motala kommun vill fortsätta bygga upp ett välfungerande samhälle. För att nå dit behöver man arbeta med integration, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, folkhälsa, livskvalitet, kultur, mångfald med mera. Därför vi behöver dina åsikter! Varmt välkommen att delta i gruppen Social hållbarhet med vision 2022.

Yusleidis Finneid
yusleidis76@gmail.com

Utbildning

Motala kommun, som så många andra kommuner, står inför stora ekonomiska utmaningar. Detta drabbar alla nämnder. Skolan är lagstadgad, vilket innebär att den är fredad. Den stora frågan är dock hur skolan skall bedrivas, kommunalt eller privat regi? Resurserna måste användas effektivt, skall kommunen äga skollokalerna eller hyra? Hur gör man gymnasieutbildningarna mer attraktiva, elevflykten är kännbar. Enligt forskning är pedagoger den största påverkansfaktorn för ett bra resultat för den enskilde eleven. Hur säkrar Motala kommun kompetensförsörjningen? Varmt välkommen!

Roger Markström
rogermarkstrom4@gmail.com

Kultur & fritid

Kultur – vad betyder det för Motala Kommun och dess invånare? Kulturen skall vara en stark tillgång i Motala , hur tänker vi Moderater i den frågan? Är det möjligt att via kulturen skapa ett mer jämlikt Motala? Har du tankar och synpunkter kring det så är du välkommen i gruppen.

Fritid – hur skapar vi en innehållsrik och meningsfull fritid för våra medborgare? Inget av detta är lagstadgad verksamhet så hur kan vi göra det bästa av detta med de ekonomiska förutsättningar vi har? Välkommen!

Mikael Lindgren Palmgren
lindgrenpalmgren@gmail.com

Omsorg

Vi står inför stora utmaningar inom omsorgen i Motala kommun. Vi har en åldrande befolkning som kommer från många olika kulturer.

Positivt i Motala är att vi har en hög andel utbildade undersköterskor i äldreomsorgen. Där vill vi fortsätta att ligga i framkant. Vikten av att ha rätt kompetens i omsorgen är central och är du intresserad av att jobba vidare med dessa frågor såsom, kompetensförsörjning i omsorgen, riva hinder för digitalisering, samt verka för god omsorg med kvalitet och valfrihet?

Då är du varmt välkommen att delta i gruppen omsorg med vision 2022. Vi behöver dina åsikter. Varmt välkommen!

Charlotte Widegren
charlottewidegren4@gmail.com

Miljö & klimat

Moderaterna anses ha den bästa miljöpolitiken av väljarna. Det vill vi förstås bygga vidare på även i Motala. Så vad går den ut på, den moderata miljö– och klimatpolitiken? I partiets skuggbudget från i höstas finns stora klimatsatsningar på framför allt två områden: industrins omställning och elektrifiering av vägtrafiken.

I Motala behöver vi fundera över hur vi kan bidra till bättre miljö och klimat. Kan exempelvis smarta samåkningstransporter främjas med ny teknik så att bilresorna minskar i kommunen? Kan arbetet för ett tågstopp i Godegård med fler ställen utvecklas? Ska arbetet med att återskapa och anlägga våtmarker i kommunen intensifieras?

Ditt deltagande i arbetet för att ta fram en ny lokal miljöpolitik är betydelsefullt, för ”Miljö och klimat” kommer att bli en av de viktigaste frågorna inför valet 2022, framför allt för de unga väljarna. Varmt välkommen!

Lennart Berggren
lennartberggren@yahoo.com