Kultur och fritid

Moderaterna vill se ett levande kulturliv i hela Motala kommun. Det ska finnas tillgång till kultur oavsett ålder och bakgrund. Kulturen är en viktig del av samhället och bidrar till förståelse, bildning och utveckling. Den har stort värde och ska vara utan politisk styrning. Kulturen följer oss genom livet. Kultur och idrotten tillhör och förenar alla. Det är mot den utgångspunkten som Moderaterna prioriterar att resurser riktas särskilt mot barn och unga från miljöer där idrotts- och kulturaktiviteter inte är ett självklart val. Därför investerar vi i satsningar som inkluderar alla barn och ungdomar och som stärker integrationen.

Motion och hälsa är viktigt. Inte minst är det viktigt att barn tidigt rör på sig. Alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund ska ges samma förutsättningar till idrott och gemenskapen som följer. Motalamoderaterna föreslår att kommunen erbjuder alla 7-åringar medlemskap i valfri idrottsförening första året. Det ställer också krav på Motala kommun att säkerställa att barn och dess föräldrar känner sig trygga med idrottsföreningen. Därför vill vi också villkora föreningsstödet till föreningar med verksamhet för barn och ungdomar med att de begär in utdrag ur belastningsregistret från ledare och tränare i föreningen.

Ett brett idrottsutbud är en väldig tillgång i en kommun. Men det är idag svårt att engagera resurser till ideella verksamheter. Motalamoderaterna vill uppmuntra och underlätta för idrotten och andra ideella föreningar till samarbete, exempelvis genom olika geografiska zoner i kommunen. Genom att lokalt dela på resurser och kompetenser och samarbete kring kalenderläggning, marknadsföring och genomförande av större evenemang blir det intressantare för både publik och sponsorer att vara med. Med denna uppdelning kan sedan representanter från olika sportcenter ibland sammanträda i en huvudgrupp, ihop med skola och utbildningar, för större idrottsliga frågor som rör hela kommunen.  Därmed blir det lättare att synliggöra vilket otroligt stort idrottsutbud och föreningsliv vi har i Motala.

Bild på Idrottsutövare
Motalamoderaternas förslag för kultur och fritid:
  • Värna ett fritt kulturliv
  • Ge alla barn och ungdomar möjligheter till kulturupplevelser
  • Stötta den nyskapande kulturen
  • Stärk bibliotekens arbete med digitalisering att nå nya grupper
  • Trygg och säker föreningsverksamhet
  • Att Motala kommun erbjuder alla 7- eller 8-åringar medlemskap i valfri idrottsförening med ungdomsverksamhet i kommunen första året.
  • Stärk fritidsgårdarna
  • Utreda möjligheterna till att stärka samarbetet mellan idrottsföreningar tillsammans med Tillväxt Motala