Utbildning

Grund- och gymnasieskola

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Skolan ska ge alla elever möjligheten att nå målen. Det ställer krav att alla skolor är bra skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever, och att eleverna tar sitt ansvar. Kunskap kräver ansträngning.

Svensk skola har ett tydligt huvuduppdrag och det är att garantera att varje elev får den kunskap som han eller hon behöver. Då krävs skickliga lärare, mer undervisningstid, tydligare kunskapsuppföljning och en lugn arbetsmiljö. Motalamoderaterna låter lärare vara lärare. Vi vill underlätta den administrativa bördan för lärare och utreda möjligheten till lärarassistenter och särskilja mentorskapet från lärarrollen i Motala kommuns skolor.

Gymnasieskolan ska förbereda för vidare studier eller arbete. De som börjar gymnasiet ska ha tillräckliga kunskaper från grundskolan för att klara sina gymnasiestudier. Vi vill därför satsa på en fortsatt kompetensutveckling för gymnasielärare. Vi vill även vidareutveckla kopplingen mellan gymnasiet och näringslivet.

Motala kommun ska ha en mångfald av skolor och det fria skolvalet har kommit för att stanna. Moderaterna står upp för rätten att själv få välja skola, men det är lika självklart att alla skolor ska vara bra skolor och att ingen ska få göra vinst på dåliga skolresultat. I Motala kommun ska vi ha en bra skola för alla! Det vill vi göra genom att skapa ordning och reda genom att låta lärare vara pedagoger men framförallt genom att driva en politik som bygger på pedagogernas erfarenhet och önskan, snarare än politikernas vilja att styra.

 

Förskola

Förskolan lägger grunden för barns möjligheter att lyckas i grundskolan och är viktig för att Sverige ska hålla ihop. Förskolan ska ha ett tydligt kunskapsuppdrag för att barn redan från början ska ges en stark grund att stå på. Det är viktigt att den som söker förskola tilldelas plats inom rimlig tid och att föräldrar och barn är trygga med förskolan. En lyckad och genomförd utbildning grundläggs tidigt. Det är viktigt att alla får stöd att når målen redan under den tidiga skolgången.

Bild på lärare som hjälper elever i skolan
Motalamoderaternas förslag för utbildning:
 • Arbeta för en stödverksamhet och elevhälsa som ger alla elever möjlighet att uppnå sin fulla potential, oavsett skola. Vi vill även stärka samarbetet mellan skola och hemmet.

 • Aktivt skolval i hela Motala och information om skolval på fler språk än svenska.
  Underlätta och uppmuntra för fristående aktörer

 • Skolan i Motala kommun ska präglas av hög kvalitet oavsett var i kommunen du bor

 • Underlätta för lärare och rektorer genom att minska den administrativa bördan och pröva möjligheten till att anställa lärarassistenter och särskilja mentorskapet från lärarrollen.

 • Skapa en transparent skolorganisation som utgår från elevens och lärarens behov

 • Skapa en god studiero genom att lärare ges mer tid till att fokusera på att vara pedagoger i skolan.

 • En lyckad integration är en förutsättning för goda skolkunskaper. Vi vill stärka stödet för nyanlända.

 • Alla elever måste få det stöd de behöver tidigt, därför vill vi utvärdera ett återinförande av SU-grupper

 • Uppmuntra till fristående förskolor

 • Barngruppernas storlek skall på sikt nå Skolverkets rekommendationer

 • Säkerställa personalförsörjning genom att satsa på förskolelärare