Välfärd

Motalamoderaternas plan för Motala kommun tar sikte på att bygga Motala ännu starkare genom fler jobb och en bättre ekonomi. Det är också grunden för ett samhälle som håller ihop. När fler arbetar och fler företag startas kan fler vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. Fler i arbete är därför den bästa garanten för en trygg skola, vård och omsorg.

Alla ska ha tillgång till gemensamt finansierade verksamheter med hög kvalitet oavsett bakgrund eller betalningsförmåga. Det ska vara ordning och reda i välfärden och varje skattekrona ska användas omsorgsfullt. Det krävs god insyn, tillsyn och tydliga krav. Vårt fokus ska vara på höga resultat och hög resultat.

Välfärdstjänster kan utföras i både offentlig och privat regi. Vi tror att blandning är bra och bidrar till ökad kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Motalamoderaterna vill uppmuntra externa aktörer att investera och bidra till samhällsbygget.

Motalamoderaterna tycker att en väl fungerande välfärd är en självklar del i ett Motala som håller ihop och där alla ges lika förutsättningar. Att kunna välja själv och påverka välfärdens innehåll har möjliggjort en mångfald av skolor, äldreboenden och andra verksamheter som annars inte hade funnits. Dessa verksamheter bidrar till utveckling av kvalitet genom nya idéer och lösningar. Många av dessa verksamheter är högt uppskattade av elever, äldre, anhöriga och andra mottagare såväl som de anställda.

Familjehus startades av Nystart Motala i mitten av 2000-talet och fungerade som en träffpunkt för föräldrar och var ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten. Syftet är att göra det enklare för familjer att komma i kontakt med socialtjänsten och på så sätt kunna sätta in tidiga insatser där det behövs. Denna satsning lades ner av nuvarande majoritet. Motalamoderaterna vill åter arbeta med tidiga insatser på liknande sätt som innan.

Bild på äldre kvinna som får hjälp av sjukhusanställd

Äldreomsorg

Andelen äldre i Motala kommun ökar stadigt. Det är i dag ungefär 10 000 människor som är över 65 år i Motala kommun. Det är positivt och någonting att glädjas åt att människor lever längre. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten.

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den.

Motalamoderaterna vill att det ska vara tryggt att åldras i Motala kommun. Vi vill utforma omsorgen om våra medborgare på ett sätt som är bättre anpassad till nya generationer av människor som är vana vid valfrihet och hög flexibilitet. För att möta det ökade behovet av omsorg vill Motalamoderaterna satsa på välfärdsteknologi. Fördelarna är många, men den viktigaste är att mer tid kan läggas där den behövs. När fler är i behov av omsorgstjänster kan man med hjälp av e-hemtjänst hjälpa fler med oförändrat antal medarbetare. Personal frigörs så de kan vara på plats där de behövs.

Ju äldre man blir desto mer ökar behovet av vård och omsorg, och när den enskilde inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att ansöka om särskilt boende. Det är rimligt att det finns möjlighet att själv få välja vilket boende som ska bli ens nästa hem. Det ökar trivseln, den upplevda tryggheten och välbefinnandet för den äldre. Det skapar också en ökad möjlighet för företag att bygga och driva olika typer av boenden i Motala. Intresset för detta i Motala kommun har ökat på senaste tiden, men då upphandlingsförfaranden är krångliga och det inte är en långsiktig lösning för varken brukare eller företag vill Moderaterna inför LOV för särskilt boende.

Motalamoderaterna förespråkar valfrihet och är positiva till LOV inom hemtjänsten. Det finns problem med systemet. Så som förfrågningsunderlaget är utformat idag omfattas inte samtliga delar av Motala kommun av valfriheten att välja utförare. Under mandatperioden kommer Motalamoderaterna arbeta för att valfriheten att välja utförare finns för alla invånare i kommunen.

Motalamoderaternas förslag för äldreomsorg:
  • Tidiga insatser ska prioriteras. Motala kommun ska arbeta för samordnade familjeinsatser
  • Välfärdsteknologi
  • Ökad trygghet inom äldreomsorgen
  • Uppmuntra och underlätta för privata aktörer inom äldreomsorgen
  • Införa LOV för särskilt boende
  • Valfrihet inom hemtjänsten ska gälla alla kommunens invånare
  • Nästa äldreboende ska byggas i Borensberg, gärna av välfärdsföretag